Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter 

Senast uppdaterad 22 december 2023

För ETC är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Vem är personuppgiftsansvarig?

ETC Media AB är personuppgiftsansvarig för alla dina personuppgifter som behandlas av ETC Media AB och dess dotterbolag.

Kontaktuppgifter till ETC Media AB finner du längst ned i dessa villkor.

Vilka uppgifter samlar vi in och behandlar?

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss för att vi ska kunna skicka ut nyhetsbrev till dig, dvs namn och e-postadress. Vi kombinerar dessa uppgifter med annan information vi har om dig, tex information om huruvida du är prenumerant eller inte, så att vi kan skicka ut så relevant information som möjligt till dig.

Vårt e-postregister hanteras av Brevo.

Vi kan komma att hämta dina adressuppgifter och uppgifter av generell karaktär såsom t.ex. boendeform hos folkbokföringen och offentliga register via behörig och ackrediterad leverantör.

Utöver de personuppgifter som anges ovan behandlar vi IP-adress.

Cookies

Vi jobbar aktivt för att minska användningen av cookies som identifierar och spårar användare i våra digitala kanaler.

De enda cookies vi använder på www.etc.se är sådana vi själva kontrollerar och som är nödvändiga för att skapa en bra användarupplevelse. Vi har valt att rensa bort alla tredjeparts-cookies som sparar persondata och registrerar webbläsarhistorik.

Vad är den rättsliga grunden för behandlingen?

Om du är prenumerant på någon av våra tidningar eller andra produkter behandlar vi dina personuppgifter för att kunna uppfylla våra förpliktelser enligt avtal med dig.

Om du nyligen har varit kund hos oss är den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen. Detta innebär att vi anser att våra intressen att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål som listas ovan överväger det integritetsintrång som du utsätts för med anledning av behandlingen. Denna bedömning har gjorts särskilt med beaktande av att vi anser att behandlingen kommer vara fördelaktig för dig.

I övriga fall är den rättsliga grunden att du lämnat ditt samtycke genom att godkänna denna policy. I de fall den rättsliga grunden är samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta vår kundtjänst, se kontaktuppgifter nedan.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Vi raderar dina personuppgifter då de inte längre är aktuella eller nödvändiga eller när du begärt radering.

Delar vi dina personuppgifter med andra parter?

Vi delar dina personuppgifter med:

  • Myndigheter om det är ett lagkrav.
  • Företag inom ETC-gruppen.
  • Företaget Brevo som hanterar våra e-postutskick.

I de fall vi överför dina uppgifter till ett annat företag som behandlar dina personuppgifter på vårt uppdrag i egenskap av ett personuppgiftsbiträde har vi biträdesavtal på plats med strikta instruktioner om behandlingen av personuppgifter, konfidentialitet och säkerhet.

Överföring till tredjeland

Överföring av personuppgifter till tredjeland sker i allmänhet när personuppgifter tillhandahålls för någon i ett land utanför EU/EES-området. Vi strävar efter att i möjligaste mån behålla all persondata inom EU. Vårt prenumerationsregister administreras av system baserade i Sverige och Finland, medan vårt e-postregister hanteras av företaget Brevo, som har sitt säte och datacenter i Frankrike.

Vår serverinfrastruktur för digitala konton hanteras av molnleverantören DigitalOcean, där datan lagras i datacenter i Nederländerna. Trots att DigitalOcean är ett amerikanskt företag med säte i USA har vi vidtagit åtgärder för att skydda våra kunders data genom att ingå ett Data Processing Agreement (DPA) med dem som säkerställer att de efterlever reglerna för GDPR. Dessutom är DigitalOcean certifierade under EU-US Privacy Shield, vilket förhindrar dem från att överföra persondata mellan EU/ESS och tredjeland och därigenom säkerställer en hög nivå av integritetsskydd för våra användare.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att begära en kopia av samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format i syfte att överföra dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). Du har även rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter samt begära begränsning av den personuppgiftsbehandling som rör dig.

Observera att huvuddelen av all kommunikation från ETC sker via e-post. Du kan när som helst avregistrera dig från utskick. Detta kan du göra direkt genom en länk i våra utskick eller genom att kontakta oss. Observera att det kan hända att du finns på flera av våra utskickslistor, varför ett klick på en avregistreringslänk inte nödvändigtvis betyder att du slutar att få alla utskick av oss.

Vill du få tillgång till eller korrigera de personuppgifter som vi behandlar om dig eller utöva någon annan rättighet kan du göra det genom att kontakta ETC:s kundservice (se kontaktuppgifter nedan).

Om du tycker att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Ändring av policy

Vi har rätt att ändra denna policy från tid till annan. Ändringar av villkoren kommer att publiceras via e-post, senast en vecka innan villkorsändringen träder i kraft. Den senaste versionen av villkoren finns alltid tillgänglig på mitt.etc.se/integritetspolicy

Kontakt

Har du frågor om ETC, kontakta gärna vår kundservice:

Email: kundtjanst@etc.se

Adress:

BOX 4403
102 68 Stockholm

Fler kontaktuppgifter finns på mitt.etc.se/kundtjanst